Faglig leder informerer:

ADM. Byggtjenester AS er en tjenesteytende part som påtar seg ”administrative oppgaver” innenfor bygg og eiendomsrelatert virke.

Dette kan være som oppdragsrepresentant på vegne av private interesser eller næringsrettede interesser knyttet til byggrelatert arbeide.

Noe av det vi kan bistå med:

 • ARK : SØK : PRO Innenfor fagområde arkitekturprosjektering med overordnet ansvar for bygninger og eller konstruksjoner sin utforming, enten det gjelder nytt eller eksisterende forhold. Ivaretakelse av funksjonskrav og konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, lyd, energi, helse - miljø og sikkerhet, bygningsfysikk, planløsning, belysningsplan, farge og materialplan med mer.
 • RIB : PRO : AKP Innenfor fagområde med overordnet ansvar. Byggtekniskprosjektering konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, utarbeidelse av teknisk beskrivelse og juridisk del.
 • BL PL : AKP : UKP : UKU Kontrolloppgaver med overordnet ansvar ovenfor utførende part, eller for utførende part, innen oppgitte fagområder.
 • UTF : Etter gitte retningslinjer med reel utøvelse av myndighet.

Våre godkjenninger:

Det ble den 25/4-16 sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i forbindelse med urimelig endret krav for Bygg og Tømrermestere. Kopi av disse brevene kan du finne under "Brev" i menyen.

ADM Byggtjenester AS

Ansvarsbelagte arbeider : Ansvarlig søker.

Ansvarlig SØK : PBL 23.4 og etter SAK 10 § 12.2

 • Oppdragsgiver sin representant ovenfor kommunen.
 • For gjeldene byggesak delta i forhåndskonferanse i kommunen.
 • Utsendelse av nabovarsling til berørte naboer av tiltaket.
 • Redegjøre for nabomerknader ovenfor kommunen. Ref. pbl § 21.2 og 21.3
 • Ansvar for å rette søknad om ramme, igangsetting og redegjøre for at tiltaket er i tråd med pbl § 5.4 med forsalg til tiltaksklasse etter pbl § 9.4 og utarbeide gjennomføringsplan etter pbl § 5.3 
 • Ansvar for at søknaden inneholder nødvendig informasjon til å fatte vedtak.
 • Ansvar for at avfallsplan er utarbeidet og avregnet ved ferdigstillelse.
 • Ansvar for å samordne de prosjekterende parter og at grensesnitt er klart definert.
 • Ansvar for å samordne de utførende parter og at grensesnitt er klart definert.
 • Ansvar for å samordne de kontrollerende parter og at grensesnitt er klart definert.
 • Ansvar for at byggeområdet er forsvarlig sikret etter pbl 28.2.
 • Ansvar for å tilrettelegge for kommunalt tilsyn og foretaks engasjert tilsyn.
 • Ansvar for å videreformidle dokumenter til rett part.
 • Ansvar for å samle og sendt påkrevet informasjon til kommunen ved ferdigattest.
 • Ansvar for å identifisere gjenstående arbeider, vurdere tidspunkt for ferdigstillelse, ved søknad om midlertidig brukstillatelse.
 • Ansvar for og at FDV dokumentasjon er utarbeidet og er overlevert tiltakshaver.
 • Ansvar for å søke om ferdigattest.

 

Ansvarsbelagte arbeider : Ansvarlig arkitektonisk / byggteknisk prosjektering.

Ansvarlig PRO : PBL 23.5 og etter SAK 10 § 12.3

 • Ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser gitt via lovgivning og forskriftskrav, og hvor det forutsettes at valgte løsninger kan dokumenteres. 
 • Ansvar for at det prosjekteres sikringstiltak for byggeområdet som under drift, er forsvarlig sikret etter pbl 28.2. Dersom uante hendelser fremkommer, foreta løpende vurdering av sikringsarbeidet. 
 • Ansvar for at prosjekteringen er kvalitetssikret og kan dokumenteres og følge TEK 10 kapittel 2 Dokumentasjon på oppfyllelse av krav, og derpå gir tilstrekklig grunnlag for å påbegynne utførelse. Dersom PRO har stått for materialvalg at produktene følger kapittel 3 Dokumentasjon av produkter, innehar produktgodkjenning egnet til formålet.
 • Ansvar for og kontrollere situasjonsplan gir tilstrekkelig informasjon om at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen ved innsendelse til kommunen.
 • Ansvar for at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering av mengder som danner grunnlag for miljøsaneringsbeskrivelse og eller avfallsplan.
 • Ansvar for å levere gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor gitt ansvarsområdet. 
 • Ansvar for å utstede samsvarerklæring ved avsluttet prosjektering.
 • Ansvar for foretak som ikke har godkjenning som virker under egen godkjenning. 
 • Ansvar for å melde i fra til tiltakshaver om endringer som utløser endringer i ansvarsforholdet eller som medfører søknadsplikt etter pbl § 21.1.
 • Ansvar for å fremskaffe, eller sørge for at relevant dokumentasjon foreligger ved utarbeidelse av FDV dokumentasjon for tiltaket.

 

Ansvarsbelagte arbeider : Ansvarlig kontroll av prosjektering og utførelse

Ansvarlig AKP - AKU : PBL 23.7 og etter SAK 10 § 12.5

 • Ansvar for å kontrollere at oppgave er etter godkjenningsområdet i pbl § 21.1   
 • Ansvar for at vi som kontrollerende foretak er økonomisk uavhengig av det foretak som har utført det arbeidet som skal bli kontrollert.
 • Ansvar for å kontrollere at det utarbeidede prosjekteringsgrunnlaget med tekniske løsninger er utarbeidet for gitt tiltak og at dokument er i samsvar med krav, tillatelser gitt etter gjeldene lov og forskrift.
 • Ansvar for å kontrollere at oppført konstruksjon og utførelse innehar tilstrekkelig prosjekteringsgrunnlag for iverksette utførelse, og derpå være et dokumentert dokument som er i samsvar med krav og tillatelser gitt etter gjeldene lov og forskrift.
 • Ansvar for å planlegge en kontroll, gjennomføre en kontroll å foreta sluttkontroll.
 • Ansvar for å levere gjennomføringsplan for eget ansvarsområdet.
 • Ansvar for å levere sluttrapport på det som er kontrollert.
 • Ansvar for å levere kontrollerklæring som viser hva som er kontrollert med eventuelle avvik som er avdekket og behandlet.
 • Ansvar for å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelser med krav gitt i eller med hjemmel i pbl og ved avvik meddele dette til ansvarlig foretak.
 • Ansvar for å påse at avvik blir lukket. Der avvik er åpne melde, i fra til SØK om at avvik er oppdaget. Dersom avvik fortsatt er åpent, varsle kommunen om åpent avvik.
 • Ansvar for å samordne de kontrollerende parter og at grensesnitt er klart definert for så å bidra med koordinerende kontroll.
 • Ansvar for foretakets underkontrollører som selv ikke har sentralgodkjenning.

 

Ansvarsbelagte arbeider : Utførelse

Ansvarlig UTF : PBL 23.6 og etter SAK 10 § 12.4

 • Ansvar for at utførelse er basert på gitt tillatelse, gitt prosjekteringsgrunnlag og at gitt utførelse tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift på oppføringstidspunktet.  
 • Ansvar for sikringstiltak for byggeområdet under drift, er forsvarlig sikret etter pbl 28.2. Dersom uante hendelser fremkommer, foreta løpende vurdering av sikringsarbeidet.
 • Ansvar for at tiltakets plasseres korrekt etter situasjonsplan målsatte referanse punkter.
 • Ansvar for at produktgodkjenning foreligger der UTF foretar produktvalg og at de gitte forutsetninger er tilstedet for benyttelse og at de etterfølges.
 • Ansvar for å etterfølge gitt miljøsaneringsplan, og avfallsplan og forsikre seg om at mottaker kan dokumentere byggeavfallet for derpå og utarbeide sluttrapport for avfallshåndteringen.
 • Ansvar for å koordinere egne grensesnitt mot andre UTF parter. 
 • Ansvar for å melde i fra til SØK dersom det oppdages mangler ved prosjekteringen eller at gitt informasjon er motstridende eller er direkte feil sett opp i mot gjelden lov og forskrift.
 • Ansvar for å levere gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor gitt ansvarsområdet.
 • Ansvar for å utarbeide samsvarerklæring ved avsluttet arbeid.
 • Ansvar for å foreslå ovenfor SØK når eventuelle gjenstående arbeider forventes ferdigstilt slik at midlertidig brukstillatelse eller ferdig attest kan gis.
 • Ansvar for foretakets underkontrollører som selv ikke har sentralgodkjenning. 
 • Ansvar for å melde i fra til SØK dersom det oppdages mangler ved prosjekteringen eller at gitt informasjon er motstridende eller er direkte feil sett opp i mot gjelden lov og forskrift.
 • Ansvar for å fremskaffe og sørge for at relevant dokumentasjon foreligger for utarbeidelse av FDV dokumentasjon for tiltaket og at denne overleveres til tiltakshaver eller kjøper.

 

Ansvarsbelagte arbeider : Utførelse og forutsetning.

 • ADM. Byggtjenester AS er da ett prosjektkoordinerende administrasjonsledd over utvalgte entreprenører som tiltakshaver har engasjert, hvor utførende selv ikke innehar sentralgodkjenning i gitt tiltaksklasse.
 • Forutsetning er at alle engasjerte aktører minimum har bestått Norskprøve 3 og kan utrykke seg på ett av de tre nordiske språk, både skriftlig og muntlig. 
 • Forutsetning er at vi setter opp kontrakten mellom tiltakshaver og utførende aktør.
 • Forutsetning er at aktørene benytter og følger våre rutiner og instrukser.
 • Forutsetning er at aktørene benytter og følger våre kontrollskjemaer.
 • Forutsetning er at våre og engasjerte aktører med leverandører, stiler sin faktura til tiltakshaver hvor faktura betales ved avtalt forfall.
 • Engasjerte aktører med leverandører sender sine fakturaer via oss for kontroll hvorpå tiltakshaver via sin bank utbetaler aktørens og leverandørenes faktura etter signert og godkjent anvisning.
 • Forutsetning er gjensidig tillit.

 

Ansvarsfritatt arbeide: Interiørarkitektur.

Interiørarkitektur er ikke søknadspliktige arbeider.

Interiørarkitektur som hovedoppgave, går ut på planmessige, designmessige, farge- og miljømessige endringer knyttet til lokalitetenes ulike bruksfunksjoner. 

Dette kan være alt fra det private hjem, til hotellrom og bedriftslokaler hvor de vanlige arbeidsoppgaver er å finne løsninger som fungerer godt i praksis, velge ut møbler, farger og annet interiør, velge lyssetting, beregne kostnader og sette opp et budsjett.

Dette fordrer forståelse av kundens behov og ønsker, sett opp i mot realisme, prosjektkostnader og produksjonstid.  

Naturlig oppgaver:

 • Utarbeidelse av romplan og himlingsplan og belysningsplan.
 • Være representant ved prosjekteringsmøter og byggemøter.
 • Utarbeide enkelprosjekt beskrivelse.
 • Utarbeide kontrakter med utførende parter.
 • Foreta fakturakontroll, mengde og endringskontroll.
 • Foreta løsningskontroll på byggeplass med avviksregistrering.
 • Annet etter ønske.

Maskinkonstruksjon.

 • ADM. Byggtjenester AS gjør oppmerksom på at vi også innen dette område designer industrielle maskiner etter kundens tekniske kravspesifikasjon og plassbehov.
 • Innen det industrielle området, kan eksempelvis være maskiner for komponent plukking, komprimering, pakke og lossemaskiner, maskiner med varmetråd for fallskjæring, ulike løftebord med mer.

Tiltakshaver representant.

Oppdragsgiverrepresentant i byggesaker og / eller i konfliktbaserte saker.

 • Ivaretakelse av tiltakshaver sine generelle interesser.
 • Representant ved prosjektering, bygge og driftsmøter.
 • Utarbeidelse av innledende juridisk del knyttet til tilbuds eller anbudsforespørsel.
 • Utarbeidelse av kontrakt tilpasset arbeid og foretak.
 • Foreta mengde, endring og fakturakontroll.
 • Foreta byggteknisk kontroll på byggeplassen med avviksrapportering.
 • Andre oppaver etter ønske.

Oppdragsgiverrepresentant innen SHA oppfølging.

 • Ivaretakelse av tiltakshaver sine interesser etter gjeldene byggherreforskrift.
 • Løpende kontroll av personsikkerhet ved byggeplassen.
 • Løpende avviksregistrering av oppdagede forhold på byggeplass.
 • Ved gjentagende brudd, opprette kontakt med stedlig arbeidstilsyn.
 • Ved alvorlig brudd, kontakte det lokale arbeidstilsyn eller plan og bygningsetaten.

Kontakt oss

Telefon: 976 90 900

Send e-post